FUAR VİZESİ VE BİLETİ

STARVİZE - Ankara Vize - Almanya Vizesi - Çin Vizesi - Amerika Vizesi - İngiltere Vizesi - Kanada Vizesi Dubai Vizesi için PROFESYONEL VİZE DANIŞMANI'dır.

FUAR VİZESİ VE BİLETİ

FUAR VİZESİ VE BİLETİ

Fuar Vizesi

Vizeofis ÇİN, SCHENGEN ve DİĞER ÜLKELERDE gerçekleşen fuarlarda, katılımcı veya ziyaretçilerin Fuar Vizesi ve Bileti veya Fuar Davetiyesi  gereksinimlerini en hızlı ve sorunsuz şekilde karşılamayı kendisine amaç edinmiştir ve yıllardır bunu profesyonel olarak yapmaktadır.

Fuar vizeleri ticari vizelere benzemekle birlikte fazladan sadece fuar amacına yönelik belgelerin gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu konuda gerekli belgeleri toplamakta zorlanmadan VİZE DANIŞMANIMIZ ile görüşerek işlerinizi kolaylaştıracak çözümler üretmemize izin verin ve fuarlarda vizeyi dert etmeyin.

YURTDIŞI FUARLARINA İLİŞKİN DESTEKLER

KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN YURTDIŞI FUAR TEŞVİKLERİ
MİLLİ KATILIM DÜZEYİNDEKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

1-150 arası işçi çalıştıran, imalat sanayinde faaliyet gösteren, sermayesinin %25’inden fazlası bir büyük işletme ve %51’inden fazlası Belediye, İl Özel İdaresi vb. kuruluşlara ait olmayan ve KOSGEB tarafından yapılan İŞLETME ANALİZİNDEN GEÇMİŞ SPDP FİRMALARI bu destekten faydalandırılmaktadır.

Bu destekten yararlanmak isteyen KOBİ’lerin , başvuru yazısı ve KOSGEB Müdürlüğünden temin edecekleri VERİ TABANI BİLGİ FORMU ile fuar başlangıç tarihinden en az 30 gün önce en yakın KOSGEB Merkez Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir. Başvuru sonrası organizatör ile temasa geçilerek işletmenin KOSGEB desteğinde fuara katılabilmesi için fuarda yer olup olmadığı tespit edilir.

Yer olması durumunda işletme başvurusu aşağıdaki belgeler ile yapılır;
1. Fuar/Yurtdışı Daimi Sergi (Show-Room)/İYİG Destek Programı Başvuru Formu
2. Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu
3. İmza Sirküleri
4. Tanıtım Materyali (Katalog, Broşür, Cd, vb..)

Destek kapsamında, en az 6 m2, en fazla 30 m2 sergileme alanı için fuar katılım ücretinin %75’i ve bir firma yetkili temsilcisinin gidiş – dönüş ulaşım giderinin %50’si fuar sonrası belge karşılığı ödenmektedir.

m² başına fuar katılım ücretine aşağıdaki hizmet bedelleri dahildir:
1. Stand kirası,
2. Stand konstrüksiyonu,
3. Standart stand dekorasyonu (halı, ışıklandırma, görüşme masası, en az 2 adet sandalye, işletme adı alınlık yazısı vb. standart malzemeler),
4. Genel temizlik ve güvenlik,
5. Organizatör Kuruluşun bildireceği yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş yurtdışı nakliye ve depolama giderleri,
6. Sergilenecek ürünlerin gümrük işlem giderleri

Katılımı uygun bulunan firmalara yazı ile bildirim yapılmaktadır.

Bir işletme, aynı yurtdışı fuara katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB’in bu desteğinden faydalanamaz.

MİLLİ KATILIM DIŞINDAKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

Meslek Kuruluşlarınca toplu katılım şeklinde organizasyon yapılarak iştirak edilmesi planlanan fuarlara katılacak İşletmelere, Sözleşmeli Paket Destek Programında (SPDP) yer alan İşletmelere, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, DTİ ve İŞGEM’lerce desteklenen İşletmelere, Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara katılımları için sağlanacak olan geri ödemesiz parasal destektir.

Bu destekten yararlanmak isteyenlerin , başvuru yazısı ile birlikte aşağıdaki belgelerle fuar başlangıç tarihinden en az 30 gün önce en yakın KOSGEB Merkez Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

1. Fuar/Yurtdışı Daimi Sergi (Show-Room)/İYİG Destek Programı Başvuru Formu
2. Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu
3. İmza Sirküleri
4. Tanıtım Materyali (Katalog, Broşür, Cd, vb..)
5. Milli katılım Dışındaki Yurtdışı Fuar Tahmini Maliyet Formu (bu form ekinde ara maliyet kalemlerine ilişkin bilgi ve belgeler)
6. Gerekçeli Rapor

Destek kapsamında, en az 6 m2, en fazla 30 m2 sergileme alanı için fuar katılım ücretinin %75’i ve bir firma yetkili temsilcisinin gidiş – dönüş ulaşım giderinin %50’si fuar sonrası belge karşılığı ödenmektedir.

m² başına fuar katılım ücretine aşağıdaki hizmet bedelleri dahildir:
1. Stand kirası,
2. Stand konstrüksiyonu,
3. Standart stand dekorasyonu (halı, ışıklandırma, görüşme masası, en az 2 adet sandalye, işletme adı alınlık yazısı vb. standart malzemeler),
4. Gidiş-dönüş yurtdışı nakliye ve depolama giderleri,
5. Sergilenecek ürünlerin gümrük işlem giderleri,
6. Yurtdışı nakliye sigortası gideri.

Katılımı uygun bulunan firmalara yazı ile bildirim yapılmaktadır.

Fuar katılımından sonra MK / işletme tarafından Organizatör Kuruluş bilgilerinin yer aldığı KOSGEB Veri Tabanı Formu Merkeze teslim edilir.

•Destekten yararlananlar, aynı ülkeye aynı yıl içerisinde en fazla 1 (bir) Yurtdışı Fuar için destek talebinde bulunabilir.

•Meslek Kuruluşları koordinasyonunda yapılacak yurtdışı fuar toplu katılım organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı işletme sayısının en az 5 (beş) olması gerekmektedir.

•Bir işletme, aynı yurtdışı fuara katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB’in bu desteğinden faydalanamaz.

KOSGEB Ege Bölge Müdürlüğü
A.O.S.B. 10013 Sok. 35620 Çiğli – İzmir

Tel : 0 232 376 73 27 – 28
Fax : 0 232 376 73 29

YURT DIŞI FUARLARINA İLİŞKİN DESTEKLER
TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI

ARTIK FUAR GEZİLERİ DEVLET TEŞVİK KAPSAMINDADIR.
İHRACATA YÖNELİK TİCARİ GEZİLERİN 10.000 $ KADAR OLAN MASRAFIN %70 ‘ini TEŞVİKLE ALABİLİRSİNİZ

İhraacat amaçlı her firma pazar araştırma teşviklerinden yararlanabiliyor…

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- (1)Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün desteklenmesi hakkında usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- (1)Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler yararlanabilir.
Tanımlar

Madde 3- (1)Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketleri,
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini (İBGS) ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME),
Şirket Çalışanı: İlgili şirkette çalışan personeli, şirket sahibi veya ortaklarını,
Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programı: Müsteşarlık tarafından uygun görülen İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen sektör ve alt sektörleri bazında düzenlenen ticaret heyeti programlarını,
E-Ticaret Sitesi: Nihai tüketiciye yönelik olmayan, uluslararası ticaret amacıyla tedarikçi ve alıcılara ticari hizmetler sunan elektronik ticaret siteleri’ni veya elektronik pazar yerleri’ni (e-pazaryeri), ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
DESTEKLER

A- PAZAR ARAŞTIRMASI PROJESİ DESTEĞİ

Madde 4- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 5 adet, bir SDŞ’nin ise en fazla 10 adet pazar araştırması projesi desteklenir.

Madde 5- (1)Şirketler ile SDŞ’lerin ürünleri veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği pazar araştırması projelerine ilişkin giderler, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Madde 6- (1)Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde pazar araştırması projesi yürüten şirketlerin en fazla iki çalışanının;
a) Ulaşım: Pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, proje başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama ücreti,
b) Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,70= 140 $ tutarında destek alır, 500 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.) destek kapsamındadır.

Madde 7- (1)Pazar araştırması projesi için ayrılan süre araştırma yapmak için makul bir süre olmalıdır. Söz konusu proje için ayrılan süre yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir.

Madde 8- (1)Pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kuruluşla veya aynı firmanın değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz

Madde 9- (1)Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet pazar araştırması projesi desteklenir.

Madde 10- (1)Bir pazar araştırması projesi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 5 ülkede de yapılabilir.

Madde 11- (1)Aşağıda sayılan faaliyetler pazar araştırması projesi olarak değerlendirilmez.
· Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri,
· Grup seyahati, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar.

Madde 12- (1)Şirketler ve SDŞ’ler bu destek başvurularını EK A-1’ deki belgelerle beraber İGEME’ye yaparlar.

B- PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI ve İSTATİSTİK SATIN ALIMI DESTEĞİ

Madde 13- (1)Şirketler ile SDŞ’lerin yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen;
a) Pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları, istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile

b) Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri,
şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Madde 14- (1)Şirketler bu destekten en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihidir.
Madde 15- (1)Şirketler ile SDŞ’lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 13’üncü maddesinde belirtilen destekler için “Ön Onay Formu” (EK B-4), rapor örneği ve/veya taslağıyla İGEME’ye müracaat etmeleri ve satın alınması planlanan rapor, doküman, istatistik ve benzeri belgeler ile üye olunmak istenen kurum ve/veya kuruluşlar için İGEME’nin ön onayını almaları gerekmektedir.
(2)Uluslararası geçerliliği olan kurum/kuruluşlarca hazırlanmış, kamuya ilan edilmiş fiyat tarifesi olan raporlar hariç olmak üzere satın alınmak istenen raporların aşağıda belirtilen Ön Onay Kriterlerini taşımaları gerekmektedir:
Raporların sektör/ülke bazında pazara giriş ve ihracat imkânlarını ve pazar potansiyelini tespit etmeye yarayacak bilgiler içermesi,
•Hammadde ithalatı veya üretim teknolojisini geliştirmek amaçlı değil, nihai mal ihracatını artıracak içerikte olması,

· Rapor içeriğinin sadece yatırım, şirket kurma ve dış ticaret prosedürleri gibi genel mevzuat bilgilerine dayanmaması, (Pazara giriş bilgileri içeriğinde ilave olarak mevzuat bilgileri bulunabilir).

Madde 16- (1)Pazar araştırma raporlarının başvuru yapılan yıl itibarıyla güncel (en fazla iki yıllık) olması gerekmektedir.

Madde 17- (1) Şirketler ve SDŞ’ler bu destek başvurularını EK B-1’deki belgelerle beraber İGEME’ye yaparlar.

C- SEKTÖREL NİTELİKLİ TİCARET HEYETİ DESTEĞİ

Madde 18- (1)Her takvim yılı için bir şirketin en fazla 5 adet, bir SDŞ’nin ise en fazla 10 adet sektörel ticaret heyeti programına katılımları desteklenir.

Madde 19- (1)Sektörel ticaret heyeti programlarına iştirak eden şirketlerin katılım giderleri %50, SDŞ’lerin katılım giderleri %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları olmak üzere desteklenir.
Madde 20- (1)Her bir sektörel ticaret heyetine en fazla iki şirket çalışanı katılabilir. Katılımcıların aşağıda belirtilen giderleri destek kapsamındadır.
a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetinin kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi ve otobüs bileti ücretleri,

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,50= 100 $ tutarında destek alır, 700 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.)

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
Tercümanlık gideri,
· Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
· Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
· Halkla ilişkiler hizmeti gideri,

Madde 21- (1)Sektörel ticaret heyeti programları Müsteşarlık tarafından uygun görülür ve bu husus organizatör İhracatçı Birliği tarafından söz konusu programlara ilişkin yapılacak duyuruda belirtilir.

Madde 22- (1) Şirketler ve SDŞ’ler bu destek başvurularını EK C-1’deki belgelerle beraber organizasyonu yapan İhracatçı Birliğine yaparlar.
D- ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

Madde 23- (1)E-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Madde 24- (1)Şirketler bu destekten en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihidir.

Madde 25- (1)E-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteğinden faydalanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde hizmet veren internet sitesi olması zorunludur.

Madde 26- (1)Desteğe konu e-ticaret sitesi;

a) Ön onay almış ise, şirketlerin EK D-1 de yer alan belgelerle beraber İGEME’ye başvurması gerekmektedir. Ön onay verilen e-ticaret siteleri İGEME’nin resmi internet sitesinde (www.igeme.gov.tr) duyurulur.

b) Ön onay almamış ise; şirketler veya e-ticaret sitesi tarafından EK D-4 de yer alan başvuru belgeleri ile İGEME’ye başvurulması gerekmektedir. İlgili e-ticaret sitesi “Ön Onay Kriterleri Formu”nda (EK D-7) belirtilen kriterler esas alınarak İGEME tarafından incelenir. Ön onay alınan e-ticaret sitesi için bu maddenin “a” bendine göre başvuru tamamlanır.

Madde 27- (1)Site içi reklam, reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Madde 28- (1)Şirketlerin ön onay alınmaksızın üye oldukları ve destekten faydalanmak için başvurdukları sitenin daha sonra ön onay alması durumunda başvuruların yapıldığı tarihten sonraki süre destek kapsamında değerlendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER

Madde 29- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında (Pazar araştırmasına gidilen ülkedeki şehirlerarası ulaşım için yapılan ödemeler hariç) tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. Onaylı banka dekontu, kredi kartı ekstresi ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir.

Madde 30- (1)İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

Madde 31- (1)Pazar araştırması projeleri ile sektörel ticaret heyetlerinin Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.

Madde 32- (1)Tüm harcama ve ödeme belgelerinin asılları, noter onaylı suretleri ya da Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş (İBGS veya İGEME) tarafından onaylanmış örnekleri ibraz edilmelidir.

Madde 33- (1)Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemelerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Madde 34– (1) 2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında yurt dışındaki birimler için destek alan şirket ve SDŞ’ler “Pazar Araştırması Projesi” desteğinden yararlanabilirler.

Madde 35– (1)24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler bu Uygulama Usul ve Esasları hükümlerinden yararlandırılmazlar.

Madde 36– (1)Bu Uygulama Usul ve Esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, Müsteşarlık yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCAMA BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Madde 37- (1)Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen destekler için ilgili desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri ile;

a) A, B ve D kısımlarında belirtilen destekler için İGEME’ye

b) C kısmında belirtilen destek için üyesi olunan İBGS’ye başvurulması gerekmektedir.

(2)Yukarıda belirtilen 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, İGEME veya İBGS’lerin evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.

Madde 38-
(1)İGEME veya İBGS kendisine bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde;

(2)Bu Uygulama Usul ve Esaslarının A, B ve D kısımları kapsamında yapılan başvuruların harcama miktarı 5.000 ABD Doları’na kadar olanları İGEME tarafından sonuçlandırılır. İGEME destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB), bilgi yazısını ise ilgili şirkete gönderir.

(3)İGEME yukarıda yer alan durumlar dışında ise, ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde; ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, TCMB’ye iletilmek üzere İGEME’ye gönderir. İGEME, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip; söz konusu şirkete ödeme yapılmasını teminen ödeme talimatını TCMB’ye destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise ilgili şirkete gönderir.

(4)Bu Uygulama Usul ve Esaslarının C kısmı kapsamında yapılan başvurular organizatör İBGS tarafından gerekli inceleme yapılmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir ve Müsteşarlık bu başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.

(5)Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, şirketin talebi doğrultusunda mahsup işlemi yapılır. Söz konusu borçların mahsup edilebilmesi için, şirketin iki kurumdan birine borcunun bulunması ya da iki kuruma da borcunun bulunması durumunda toplam hak ediş ödemesinin toplam borç tutarına eşit veya bu tutardan fazla olması gerekir.

Madde 39– (1)Harcamaya ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

 

error: Taklidimizi Yapma, Yasal Şikayette bulunacağız. IPnizi Kaydettim!!